Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

littlegray
2946 2944 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
littlegray
3536 61a7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
littlegray
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvincible invincible
littlegray
3361 1582 500
Reposted fromsarazation sarazation vialegilimencja legilimencja
littlegray
littlegray
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viawasteland wasteland
littlegray
8374 f644
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid

November 26 2017

littlegray
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik vialegilimencja legilimencja

October 23 2017

littlegray
TO KŁAMSTWO, MYŚLEĆ, ŻE JESTEŚ NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRA, ŻE NIC NIE JESTEŚ WARTA, ŻE NIE JESTEŚ PIĘKNA !  Okłamujesz się cały czas. A teraz płacz. Bo 9 na 10 ciosów nożem zadałaś sobie sama.
Reposted fromdojenka dojenka viaasylopath asylopath

October 18 2017

littlegray

October 12 2017

8288 0f15 500
Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath
littlegray
littlegray
6591 7660 500
Reposted fromFienrira Fienrira viaasylopath asylopath
5347 e54b
Reposted fromkattrina kattrina viaasylopath asylopath
littlegray
7518 490c 500
Reposted fromarwen arwen viaasylopath asylopath
littlegray
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
littlegray
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viaasylopath asylopath
littlegray
9429 6eac 500
Reposted fromsavatage savatage viaasylopath asylopath
littlegray
6276 51d4 500
Reposted fromelegy elegy viaasylopath asylopath
littlegray
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl