Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

littlegray
littlegray
littlegray
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
littlegray
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
littlegray
littlegray
9314 b5b8
Reposted fromTenSigis TenSigis viaasylopath asylopath
littlegray
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaasylopath asylopath
littlegray
6938 590a
Reposted frompikpoczyca pikpoczyca viaasylopath asylopath
littlegray
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaRedPenny RedPenny

June 29 2017

1394 0b15
Reposted fromtwice twice viastraggler straggler
littlegray
6595 fe9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaasylopath asylopath
littlegray
6844 2810 500
Reposted fromMadristas Madristas viaasylopath asylopath
littlegray
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaasylopath asylopath
littlegray
0206 f104 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa viagingillo gingillo
4439 aa0b
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viadimer dimer
littlegray
1402 0b4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
littlegray
littlegray
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
littlegray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl