Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

9553 f660 500

dumb-science-jokes:

German: every letter is pronounced

Arabic: every letter is pronounced including the ones that aren’t on the page

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaredneck redneck
littlegray
9511 ff2d 500
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viaredneck redneck
littlegray
Reposted fromsaski saski viadimer dimer
littlegray
5448 c0fb
Reposted fromhajskul hajskul viadimer dimer
littlegray
4200 ee6c 500
littlegray
littlegray
Reposted fromFlau Flau viastraggler straggler
littlegray
littlegray
0472 475b
Reposted fromfavv favv viastraggler straggler
littlegray
and I love it!

July 26 2017

littlegray
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme vianiemaproblemu niemaproblemu
littlegray
5503 ab02 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaavooid avooid
littlegray
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viaasylopath asylopath

July 25 2017

littlegray
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viaBilora Bilora
littlegray
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBilora Bilora
littlegray
7808 acdf
Reposted fromsheismysin sheismysin viaasylopath asylopath
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viagoddzi goddzi
littlegray
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viagoddzi goddzi
littlegray
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl