Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

littlegray
2946 2944 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
littlegray
3536 61a7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
littlegray
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvincible invincible
littlegray
3361 1582 500
Reposted fromsarazation sarazation vialegilimencja legilimencja
littlegray
littlegray
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viawasteland wasteland
littlegray
8374 f644
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
littlegray
2946 2944 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
littlegray
3536 61a7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
littlegray
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvincible invincible
littlegray
3361 1582 500
Reposted fromsarazation sarazation vialegilimencja legilimencja
littlegray
littlegray
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viawasteland wasteland
littlegray
2946 2944 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
littlegray
3536 61a7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
littlegray
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvincible invincible
littlegray
3361 1582 500
Reposted fromsarazation sarazation vialegilimencja legilimencja
littlegray
littlegray
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvincible invincible
littlegray
3361 1582 500
Reposted fromsarazation sarazation vialegilimencja legilimencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl